ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 Toepasselijkheid

Onder ‘Bonboxy’  wordt in deze voorwaarden en elders op de website verstaan de eenmanszaak Bart Vincke, gevestigd te Oudenaarde, België. 

De onderneming is gevestigd in de abdijstraat 30, 9700 Ename, met BTW-nummer 0638.781.721.

‘Koper’: iedere natuurlijke persoon (B2C) of rechtspersoon (B2B) die met Bonboxy in een contractuele relatie van welke soort dan ook staat of komt te staan.  

Producten’ : het voorwerp van een of meerdere koopovereenkomsten.

Naast de Algemene Voorwaarden kunnen, indien nadrukkelijk aangegeven, specifieke voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten. Mochten er tussen deze specifieke voorwaarden en deze Algemene Voorwaarden verschillen bestaan, dan gelden in beginsel de bepalingen uit de specifieke voorwaarden boven de Algemene Voorwaarden, tenzij anders is bepaald.

Van één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken op voorwaarde van een uitdrukkelijk overeengekomen en schriftelijk bewijs. De overige bepalingen van deze voorwaarden blijven in dat geval onverkort van kracht.

Algemene voorwaarden of inkoopvoorwaarden die de Koper hanteert zijn niet van toepassing.  Bonboxy behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen.

Door het gebruik van de website of ander elektronisch portaal van Bonboxy en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden alsmede alle rechten en plichten zoals die staan vermeld op de Website.

Bonboxy kan beroep doen op derden wanneer dit vereist is voor de correcte uitvoering van een overeenkomst met de Koper.

 

Artikel 2 Contactgegevens

Bonboxy kan gecontacteerd worden op het nummer 0032 (0) 495 16 12 36  of via email: contact@bonboxy.be of via het contactformulier van www.bonboxy.be

 

Artikel3 Informatie en overeenkomsten

3.1 

Bonboxy besteedt de grootste zorg bij het plaatsen van informatie over ingrediënten en eigenschappen van de producten, alsook met foto’s ter illustratie van de producten. Dit alles in zoverre de technische middelen het toelaten en volgens de beste standaarden op de markt. Bepaalde karakteristieken van een product, zoals de kleur, formaat, en andere kunnen bij levering verschillen van de foto’s, zoals weergegeven op de website.

3.2 

Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper is overhandigd, dan wel, in het geval het aanbod op de Website is gedaan, per e-mail is verzonden naar het door de Koper opgegeven e-mailadres.

3.3 

Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van 2 weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld. Bonboxy en haar Koper komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van de elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt. Met name ook het ontbreken van een gewone digitale of elektronische gekwalificeerde handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Bonboxy gelden hierbij, voor zover de Wet dat toelaat, als een vermoeden van bewijs. Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven,… met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die telefonisch of via e-mail worden verstrekt worden zo nauwkeurig mogelijke (weer)gegeven of gedaan.

 

Artikel 4 Prijzen en facturatie

4.1 

Alle prijzen zijn weergegeven in euro en zijn inclusief BTW. In het geval de rechtspersoon als Koper fungeert kan de prijs exclusief BTW en andere taksen worden aangeduid.

4.2 

Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt. De Koper is de prijs verschuldigd die Bonboxy in haar bevestiging conform artikel 3 van deze voorwaarden aan haar heeft meegedeeld.

4.3 

Kennelijke of overduidelijke fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Bonboxy worden gecorrigeerd.

4.4 

Leveringskosten worden duidelijk aan de Koper meegedeeld. Ten aanzien van bepaalde betaalmethoden gelden nadere voorwaarden met betrekking tot de bezorgmethode en eventuele kosten. Dit wordt duidelijk aan de Koper medegedeeld.

Artikel 5 Betaling

5.1 

De op de site aangegeven verkoopsprijzen zijn inclusief alle belastingen (tenzij de Koper optreedt als rechtspersoon, B2B), maar zonder verzendkosten. De eventuele verzendkosten zijn voor de koper en worden weergegeven bij het uitchecken van uw digitale winkelwagen. We houden ons het recht voor de prijzen op elk moment te wijzigen, maar we verplichten er ons toe de tarieven toe te passen die op de site aangegeven stonden op het moment van uw bestelling.

5.2 

De online bestellingen kunnen via de gangbare geldige en internationaal aanvaarde kredietkaarten en elektronische betaalwijzen worden betaald. Beveiligingsmaatregelen via SSL worden voorgenomen om uw online betaling veilig te kunnen laten verlopen.

5.3 

Indien de betaling niet onmiddellijk kan worden afgehandeld doordat gekozen wordt voor een financieel betalingsmiddel dat dergelijke onmiddellijke betaling niet kan bewerkstelligen, bepaalt Bonboxy een betalingstermijn van maximum 14 dagen na factuurdatum. Een verzending van een product gebeurt pas na ontvangen betaling.

5.4 

Facturen worden enkel per aanvraag uitgekeerd aan rechtspersonen (B2B). Consumenten worden hiervan uitdrukkelijk uitgesloten en kunnen bijgevolg geen factuur aanvragen.

Klachten dienen ingediend te worden binnen een week na de factuurdatum. De klachtneerlegging heeft geenszins een schorsing van betaling tot gevolg  

5.5 

Indien voor een betaalwijze met een kredietkaart (zelfstandig of via PayPal) wordt gekozen, dan zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing. Bonboxy is geen partij in de relatie tussen de Koper en de kaartuitgever

6. Bestellingen

6.1 

We kunnen de bestelling verwerken afhankelijk van de beschikbare voorraden. In het geval dat een door u besteld product niet voorradig zou zijn, verplichten we ons ertoe u binnen de vijftien dagen na het doorgeven van de bestelling hiervan per email op de hoogte te brengen en aan te geven binnen hoeveel tijd het product aan u kan geleverd worden.

6.2 

Bestellingen worden zo snel als materieel mogelijk geleverd. Bonboxy biedt u momenteel één wijze van levering aan, namelijk bPost. Hierbij ontvangt u uw bestelling via de post. Bonboxy doet alles binnen haar mogelijkheid om de vermelde levertijden te respecteren.

6.3 

Het is belangrijk dat u bij ontvangst van uw producten controleert of deze conform uw bestelling zijn. Indien dit niet het geval is, is het belangrijk om Bonboxy binnen de zeven werkdagen op de hoogte te brengen.

6.4 

Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd, gaat het risico over op de Koper.

6.5

Bonboxy neemt echter geen verantwoordelijkheid voor leveringen die te laat komen of voor een bestelling welke verloren raakt door derden of door onvoorziene omstandigheden of door overmacht.

Als een bestelling niet geleverd wordt binnen de aangegeven tijd, wordt door Bonboxy een onderzoek ingesteld bij de vervoerder, wat meerdere dagen in beslag kan nemen. Gedurende deze periode kan niet overgegaan worden op terugbetaling of een andere verzending.

6.6 

Bonboxy stelt alles in het werk om, wat wordt aangeboden, toch in stock is. Mocht er echter een onmogelijkheid zijn om het gevraagde artikel te bestellen, zal de Koper hiervan op de hoogte gebracht worden en kan in overleg worden bekeken hoe dit best wordt opgelost.

De enkele overschrijding van een leveringstermijn breng Bonboxy niet in verzuim.

6.8 

Alle meldingen over een levering die niet op tijd aangekomen zijn, dienen per mail te worden aangegeven via bart@bonboxy.be. Teruggestuurde producten worden alleen geaccepteerd als deze in originele staat zijn, te weten in hun verpakking, accessoires en gebruiksaanwijzing inbegrepen.

6.9 

Leveringen vinden plaats op het door de Koper, tijdens de totstandkoming van de overeenkomst, opgegeven adres.

Het leveradres wordt ingegeven door de klant zelf. We kunnen de ingegeven adressen niet controleren dus draagt de klant hiervoor zelf de verantwoordelijkheid.

Als een pakket wordt verzonden met een foutief adres zal de vervoerder dit retour terugsturen “terug naar afzender”. Hiervoor rekent de vervoerder (bPost) een toeslag aan van 2,75 euro die we zullen doorrekenen aan de Koper.

Dit is geldig voor pakketten die terug naar de afzender, Bonboxy, komen met onderstaande redenen:

– pakjes die door de ontvanger werden geweigerd

– niet-afgehaalde pakjes (postpunt, postkantoor, pakjesautomaat)

– pakjes met een onvolledig of onjuist adres

– bestemmeling verhuisd

Het pakket kan opnieuw worden verzonden mits betaling van de bovenstaande toeslag + de verzendkosten voor het opnieuw versturen. Ook als de eerste verzending een gratis verzending was.

 

7. Gebreken en klachtindiening

De Koper is steeds verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te onderzoeken

Klachten van de Koper, die betrekking hebben op gebreken aan het product of de levering, welke uiterlijk waarneembaar zijn, moeten door de Koper binnen zeven dagen na levering (of binnen zeven dagen na factuurdatum indien de producten niet aan Koper (konden) worden geleverd), aan Bonboxy schriftelijk ter kennisgeving worden gebracht.

We raden aan uw bestelling aangetekend te versturen en een verzekering af te sluiten bij de vervoerder, voor de marktwaarde van de producten. Dit in geval diefstal of verlies van de producten bij de vervoerder. Bij alle retourzendingen zijn de kosten voor de Koper.

De Koper is niet gerechtigd om de producten, waarover geen gemotiveerde klachten bestaan, terug te sturen. Indien aan voorgaande geen gevolg gegeven wordt en ten onrechte goederen worden teruggestuurd, dan komen alle kosten, welke aan terugzending zijn verbonden, ten laste van de Koper.

Bonboxy is in dat geval vrij de producten voor rekening en risico van de Koper en bij derden te stockeren, en/of op impliciet of expliciet verzoek en kosten van de Koper, deze artikelen aan de Koper terug te zenden.

8. Omruiling

8.1 

De Wet Marktpraktijken (WMPC) bepaalt dat de Koper binnen een termijn van 14 kalenderdagen het product zonder enige gevolgtrekking, in de zin van boetes of opgave van redenen, kan terugsturen. Dit wordt verzekeringsrecht genoemd.

Producten dewelke op maat werden ontworpen (goederen die volgens de specificaties van de consument zijn vervaardigd of die een duidelijke persoonlijk karakter hebben) vallen ingevolge artikel 47, §4, 2° WMPC buiten de toepassing van dit recht.

Bijgevolg komen samengestelde doosjes niet in aanmerking voor de teruggave.

Ook producten waarvan de verzegeling (sticker/touw) door de Koper of consument is verbroken komen niet in aanmerking voor teruggave.

8.2 

Indien het product niet conform is, moet binnen de termijn van garantieverlenging de Koper Bonboxy hiervan op de hoogte brengen en een retourdocument aanvragen via bart@bonboxy.be . Na goedkeuring van Bonboxy wordt digitaal een af te drukken label bezorgd welke kan gebruikt worden om het product zonder kosten terug te zenden.

Bij een geldig en juridisch correct gebruik van bovenvermeld herroepingsrecht zal Bonboxy binnen zeven werkdagen een ander product of tegoedbon voorstellen. Wanneer dit niet gewenst is zal Bonboxy zorg dragen voor terugbetaling van de door de Koper aan Bonboxy betaalde som, middels een door haar gekozen maar internationaal algemeen aanvaarde betaalwijze.

 

8.3

Er is geen restitutie mogelijk wanneer onrechtmatig gebruik werd gemaakt van het verzakingsrecht. Bonboxy behoudt zich bijgevolg het recht tot weigering van ruiling, indien er een vermoeden is van beschadiging door de Koper, reeds geopend of als de redenen voor teruggave ongegrond zijn. In dat geval worden de goederen, mits een gemotiveerde opgave, teruggestuurd naar de Koper, voor eigen rekening en risico van de Koper.

9. Overmacht

In geval van overmacht is Bonboxy niet gehouden haar verplichtingen jegens de andere partij na te komen. Bonboxy is gerechtigd om haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.

Onder overmacht wordt verstaan, elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de andere partij geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd.

 

10. Intellectuele eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten en afgeleide rechten blijven behouden bij Bonboxy. Onder deze intellectuele eigendomsrechten worden verstaan auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.

Het is de Koper verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, tenzij het louter gaat om privé-gebruik van het product zelf.

Het gebruiken of verspreiden van beeldmateriaal (foto’s van producten, winkels,…) is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming.

 

11. Verwerking persoonsgegevens

11.1

De door u opgegeven informatie is noodzakelijk voor het verwerken en voltooien van de bestellingen, en het opstellen van de rekeningen en garantie-contracten.

Als deze gegevens ontbreken, wordt de bestelling onvermijdelijk geannuleerd.

11.2 

Het opgeven van onjuiste of valse persoonsgegevens, wordt beschouwd als een inbreuk op de Algemene Voorwaarden.

11.3

De persoonsgegevens van de Koper zullen uitsluitend worden verwerkt in overeenstemming met de geldende privacy statement, consulteerbaar via de Bonboxy website.

 

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van Bonboxy, of overeenkomsten die met haar gesloten zijn, worden voorgelegd aan de bevoegde territoriale rechter, tenzij een dwingende wetsbepaling uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.  

Laatste update van deze pagina: 25 november 2020